KVKK

PROPTECH HUB GYODER

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (“GYODER”) olarak kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun davranmayı önemsiyoruz. GYODER, veri sorumlusu sıfatıyla bireysel, kurumsal, faaliyet ve akademik/onursal üyelik başvuru sahiplerinin, GYODER üyelerinin ve GYODER eğitim ve etkinliklerine katılan katılımcıların ve e-bültene üye olan kişilerin kişisel verilerini ilgili mevzuat kapsamında aşağıda belirtilen çerçevede işlemektedir.


Kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi, kişisel veri niteliği taşımaktadır. Kişisel

verilerinizin işlenmesi, bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

 

İşbu aydınlatma metninin amacı “Üyelik Başvuru Formu”nu doldurarak GYODER’e üye olan, “Eğitim Kayıt Formu”nu doldurarak ve diğer platformlardan (Eventbrite) GYODER etkinliklerine veya eğitimlerine kayıt olan katılımcıların ve/veya internet sitemiz üzerinden e-bültene kaydolan kişilerin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak bilgi vermektir.

 

1. Kişisel verilerinizin elde edilmesi ve işlenme amaçları

GYODER kişisel verilerinizi, GYODER’e üye olurken doldurulan “Üyelik Başvuru Formu”, eğitimlere katılım için doldurulan “Eğitim Kayıt Formu” ile ve e-bültene abone olurken internet sitemiz üzerinden, e-posta yoluyla veya yazılı olarak doğrudan sizden elde etmektedir. GYODER etkinliklerine Eventbrite platformu üzerinden kayıt olmanız halinde, ad soyad, unvan, çalışan şirket bilgisi, e-posta adresi ve iletişim numarası verileriniz Eventbrite’dan elde edilmektedir.

GYODER tarafından işlenen kişisel verileriniz ve kişisel verilerinizin işleme amaçları şunlardır:İşlenen Kişisel Veriler
İşleme Amaçları
Kimlik Bilgileri (Ad-Soyad, T.C. Kimlik Numarası)
● Dernek üyeliğinin oluşturulması ● İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ● Üye ilişkileri yönetimi süreçlerinin yönetilmesi ● Talep ve şikâyetlerin takibi ● Eğitim ve etkinlikler için kayıt oluşturulması ve organizasyon ve etkinlik yönetimi
Eğitim Durumu ve Mesleki Deneyim Bilgileri (Tahsili, Çalışılan Şirket, Unvan)
● Dernek üyeliğinin oluşturulması ● Üye ilişkileri yönetimi süreçlerinin yönetilmesi ● Eğitim ve etkinlikler için kayıt oluşturulması ve organizasyon ve etkinlik yönetimi
İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, Ofis Telefonu Numarası ve Fax Numarası, E-mail Adresi, İş Adresi)
● Dernek üyeliğinin oluşturulması ● İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ● Üye ilişkileri yönetimi süreçlerinin Yönetilmesi ● Talep ve şikâyetlerin takibi ● Eğitim ve etkinlikler için kayıtoluşturulması ve organizasyon ve etkinlik yönetimi Kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ● E-bültene rıza vererek abone olmanız halinde, e-bülten kapsamında tarafınıza gayrimenkul sektörüyle ilgili içerik ve bültenler göndermek
Üyelik Bilgileri (Tercih edilen komiteler, Üyelik nedenine ilişkin açıklama, referans bilgileri)
● Dernek üyeliğinin oluşturulması ● Üye ilişkileri yönetimi süreçlerinin yönetilmesi


Üyelik formunda siz referans olacak GYODER üyelerine dair kişisel veri (ad soyad, telefon numarası) paylaşmanız halinde, bu kişisel veriler üyelik kabul işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla ve aşağıda belirtilen hukuki sebeplerle GYODER tarafından işlenecektir. GYODER’e sağladığınız bu verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanununda düzenlenen şartlar yerine getirilerek hukuka uygun bir şekilde elde edildiği ve aktarıldığını kabul etmektesiniz.

 

3. Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

GYODER’in, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin hukuki sebepleri şunlardır:

● Açık rıza (internet sitesi üzerinden e-posta adresinizi girerek e-bültene abonelik halinde)

● Bir sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması

● GYODER’in veri sorumlusu sıfatıyla hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin

zorunlu olması

● Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, GYODER’in meşru menfaatleri için

işlemenin zorunlu olması

E-bülten aboneliğinizi her zaman sonlandırma hakkınız bulunmaktadır.

 

1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kanunlar uyarınca bir kamu kurumunun, kişisel verileri talep etmeye yetkili olması halinde kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak İl Dernekler Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır. Yargı mercilerinden gelen talepler de yine mevzuata uygun olarak karşılanacaktır. Kişisel verileriniz, ayrıca teknik gereksinimlerin karşılanması amacıyla bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcılarına, etkinlik ve organizasyon süreçlerinin yönetilmesi amacıyla etkinlik şirketlerine ve etkinlik kapsamındaki seyahat süreçlerinin yürütülmesi amacıyla seyahat şirketlerine aktarılmaktadır.

 

4. Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca,

1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını

öğrenme,

4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

6. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,

7. Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bilgi, düzeltme, silme, yok etme taleplerinizi, itirazlarınızı ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin tüm talep ve sorularınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde, info@gyoder.org.tr adresinden iletebilirsiniz. Başvurularınız mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

 

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği